Numer Karty
Uczelni Erasmusa (EUC):

84209-IC-1-2007-1-PL-ERASMUS-EUCX-1

 

Kod Uczelni Erasmusa:

PL RZESZOW03

 

Typ EUC:
ROZSZERZONA (na lata  2007 - 2013)

Mobilna kadra

 

Dzięki podpisanym umowom inter-instytucjonalnym w ramach Programu Erasmus kadra naukowo-dydaktyczna WSIiZ ma możliwość wyjazdu na jedną z naszych uczelni partnerskich w celu przeprowadzenia zajęć dla studentów uczelni goszczącej (wyjazd typu STA w ramach Programu Erasmus):

 

Erasmus STA

 

 

Każdy z wyjeżdżających nauczycieli akademickich otrzyma dofinansowanie w postaci stypendium Erasmusa!

 


Jeśli jesteście Państwo zainteresowani wyjazdem w ramach Programu Erasmus zachęcamy do zapoznania się z:

 

  

JAK ZGŁOSIĆ CHĘĆ WYJAZDU ZAGRANICZNEGO

W RAMACH PROGRAMU ERASMUS?

  

Każdy nauczyciel akademicki aplikujący o wyjazd w ramach Programu Erasmus w celu prowadzenia zajęć na uczelni partnerskiej zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus (Dział Współpracy z Zagranicą, pok. RA 207):

 

  • Indywidualny program nauczania” (Individual Teaching Programme) (Załącznik 1A) wstępnie zaakceptowany przez uczelnię partnerską (!). Aby uzyskać akceptację "Indywidualnego programu nauczania" należy skontaktować się z osobą reprezentującą uczelnię partnerską. Dane kontaktowe do uczelni goszczących znajdziecie Państwo tutaj

 

 

 

Kandydat może także złożyć dodatkowe dokumenty aplikacyjne, które zostaną wzięte pod uwagę w procesie kwalifikacji na wyjazdy typu STA. Dokumentami takimi mogą być:

  • lista publikacji obcojęzycznych,
  • zaświadczenie (lub jego skan/kopia) o przeprowadzeniu warsztatów lub szkoleń w języku obcym,
  • certyfikat/y (lub ich skany/kopie) językowe (np. IELTS, TOEFL, LCCI, itp.).

 

 

  


  

Termin składania aplikacji na wyjazdy w roku akademickim 2013/2014 mija:

 

29 listopada 2013 !!!

 


 
Kryteriami przy ocenie kandydatów ubiegających się o stypendium w ramach programu Erasmus są:

  • ocena „Indywidualnego programu nauczania” (Individual Teaching Programme) – możliwość uzyskania 0,5 pkt. za każdy z elementów:

- poprawnie wypełniony formularz,

- skrócony sylabus zajęć,

- korzyści dla trzech stron zaangażowanych w organizację wyjazdu (nauczyciela, uczelni macierzystej i goszczącej) – min. 2 korzyści,

- wstępna akceptacja uczelni goszczącej (warunek konieczny!);

  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę z WSIiZ (1 pkt.);
  • doświadczenie prowadzenia zajęć w języku obcym (1 pkt.);
  • prowadzenie warsztatów lub szkoleń w języku obcym – na podstawie zaświadczenia (1 pkt.);
  • publikacje obcojęzyczne (1 pkt.) - osobna lista publikacji obcojęzycznych;
  • certyfikaty językowe (np. IELTS, TOEFL, LCCI; 1 pkt.). 

 

Na zakończenie procesu kwalifikacji kadry akademickiej nawyjazdy typu STA, Komisja ogłasza listę rankingową malejącą oraz listę rezerwową.

 

Od momentu zaakceptowania ostatecznej listy stypendystów przez władze naszej Uczelni, Koordynator Programu Erasmus pomaga w zorganizowaniu wyjazdu zagranicznego każdemu stypendyście. Przy współudziale nauczyciela oraz uczelni goszczącej ustalane są szczegóły wyjazdu takie jak plan pobytu, zakwaterowanie, przejazdy, przelot, itp.

 

Na zakończenie swojego pobytu każdy nauczyciel otrzyma z uczelni goszczącej zaświadczenie potwierdzające przeprowadzenie ustalonej ilości zajęć! Pracownik będzie także mógł włączyć swój zagraniczny wyjazd do arkusza oceny pracowniczej.

 

Po powrocie nauczyciel akademicki zobowiązany jest rozliczyć swoją zagraniczną delegację według zasad przyjętych na naszej uczelni. Każdy nauczyciel zobowiązany jest także do wypełnienia ankiety on-line dostępnej na stronie:

 

www.erasmus.org.pl/strefa-pracownika-uczelni/ankieta-stypendysty-erasmusa

 

Wejście do formularzy możliwe jest po zalogowaniu się (Beneficjent otrzyma dane umożliwiające logowanie do systemu ankiet). Przy wyborze ankiety należy zwrócić uwagę na typ wyjazu (STA) oraz rok akademicki, którego wyjazd dotyczył (2013/2014)!

 

 

Na wszelkie inne pytania czy wątpliwości dotyczące możliwości wyjazdu za granicę w ramach Programu Erasmus z przyjemnością odpowiedzi udzieli Państwu koordynator Programu na WSIiZ - Pani Marta Sikorska-Rokita.

Dodatkowe informacje na temat Programu Erasmus dostępne są na stronie internetowej Narodowej Agencji  Programu Erasmus: www.erasmus.org.pl
 

 

 

Strona internetowa współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus LLP.

Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
Projekt strony: Mariusz Hanus i Paweł Król; Redaktor naczelny i administrator: Marta Sikorska-Rokita