Nowa strona Programu ErasmusPLUS 2014-10-01 01:27:12 Zapraszamy na nową stronę Programu Erasmus+ na WSIiZ

wiecej
Program Erasmus na WSIiZ

 ERASMUS = STUDIA + SMAK ŻYCIA  

  

Ogólnym celem unijnego programu "Uczenie sie przez całe życie" jest przyczynianie się do rozwoju Unii Europejskiej jako społeczeństwa opartego na wiedzy. Dzięki promocji wymiany, współpracy zagranicznej i mobilności pomiędzy systemami kształcenia i szkolenia w państwach członkowskich, sama UE stałaby się  światowym punktem odniesienia w dziedzinie jakości. Aby zrealizować swój cel, Unia Europejska przygotowała pełną gamę programów edukacyjnych skierowanych do różnorodnych odbiorców "od przedszkola do uniwersytetu": dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
Jednym z tego typu działań jest Erasmus – program Komisji Europejskiej dedykowany uczelniom, ich studentom i pracownikom. Wspiera on międzynarodowa współpracę szkół wyższych, umożliwia studentom wyjazdy za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć także inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują z uczelniami.


Erasmus jest programem otwartym dla 33 państw:

  • 27 państw Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania);
  • 4 kraje EOG (Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria);
  • 2 kraje kandydujące (Turcja i Chorwacja).

   
Polska bierze udział w programie Erasmus od roku 1998/99. W latach 1995–2006 Erasmus wchodził w skład wspólnotowego programu Socrates. Od roku 2007 do roku 2013 włącznie, Erasmus jest częścią nowego programu edukacyjnego "Uczenie się przez całe życie" (The Lifelong Learning Programme).


Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie uczestniczy w programie Erasmus od roku akademickiego 2000/2001. Głównym celem programu jest podnoszenie poziomu kształcenia i wzmacnianie jego europejskiego wymiaru w szkołach wyższych, głównie poprzez rozszerzanie wymiany studentów i kadry naukowo-dydaktycznej w Europie.
Dokumentem uprawniającym szkoły wyższe do udziału w programie Erasmus jest Karta Uczelni Erasmusa (Erasmus Univeristy Charter). Karta ta jest nadawana uczelniom przez Komisję Europejską. Jest to rodzaj certyfikatu umożliwiający uczelni ubieganie się o fundusze na konkretne działania przewidziane w programie. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie spełniając szereg unijnych kryteriów, ponownie uzyskała w 2007 roku rozszerzoną Kartę Uczelni Erasmusa na cały okres trwania programu Erasmus. Oznacza to, iż działania podejmowane przez naszą uczelnię obejmować mogą następujące kategorie:

 

  •  wymiana studentów:
  1. wyjazdy studentów na część studiów (SMS - Student Mobility - Studies) - od 3 do 10 miesięcy w trakcie tego samego roku akademickiego, żacy nie przestają być studentami polskiej uczelni i nie tracą praw studenta w Polsce;
  1. wyjazdy studentów na praktyki (SMP - Student Mobility - Placements) do współpracujących instytucji, firm, organizacji w krajach europejskich  - od 3 do 12 miesięcy w trakcie tego samego roku akademickiego;

 

  • wymiana pracowników uczelni:
  1.  wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA - Staff Teaching Assignments) w uczelniach partnerskich za granicą ; do tej kategorii wchodzą także przyjazdy przedstawicieli zagranicznych przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć dla studentów;
  1. wyjazdy pracowników uczelni (zarówno nauczycieli akademickich, jak i innych pracowników) do partnerskich szkół wyższych oraz do innych współpracujących instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w celach szkoleniowych (STT - Staff Training). Wyjazdy tego typu obejmują doskonalenie kompetencji zawodowych, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, "work shadowing" itp. . 

 

Uczelnie biorące udział w programie Erasmus zobowiązują sie przestrzegać podstawowych zasad ustanowionych przez Komisje Europejską oraz działać zgodnie z przyjętą przez siebie Deklaracją Polityki Erasmusa (Erasmus Policy Statement).

 

Ponadto, każda Uczelnia uczestnicząca w programie Erasmus wyznacza uczelnianego koordynatora. Na WSIiZ funkcję tę pełni Pani Marta Sikorska-Rokita: msikorska@wsiz.rzeszow.pl

 

Stanowisko Koordynatora ds. ECTS na WSIiZ  piastuje Pani Aldona Migała – Warchoł: amigala@wsiz.rzeszow.pl

 

 

Szczegółowe informacje o programie Erasmus można znaleźć na stronie Narodowej Agencji:  www.erasmus.org.pl

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona internetowa współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus LLP.

Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
Projekt strony: Mariusz Hanus i Paweł Król; Redaktor naczelny i administrator: Marta Sikorska-Rokita