Numer Karty
Uczelni Erasmusa (EUC):

84209-IC-1-2007-1-PL-ERASMUS-EUCX-1

 

Kod Uczelni Erasmusa:

PL RZESZOW03

 

Typ EUC:
ROZSZERZONA (na lata  2007 - 2013)

Obowiązki stypendysty

 

Dzięki podpisanym umowom inter-instytucjonalnym w ramach Programu Erasmus kadra naukowo-dydaktyczna oraz pracownicy administracyjni WSIiZ mają możliwość wyjazdu do jednej z naszych uczelni partnerskich w celu odbycia szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe (wyjazd typu STT w ramach Programu Erasmus):

 

Erasmus STT

 

 

Każdy z zakwalifikowanych pracowników otrzyma dofinansowanie w postaci stypendium Erasmusa!

 


Jeśli jesteście Państwo zainteresowani wyjazdem typu STT w ramach Programu Erasmus zachęcamy do zapoznania się z:

 

  

JAK ZGŁOSIĆ CHĘĆ WYJAZDU SZKOLENIOWEGO

W RAMACH PROGRAMU ERASMUS?

 

Każdy pracownik aplikujący o wyjazd w ramach Programu Erasmus w celach szkoleniowych zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus (Dział Współpracy z Zagranicą, pok. RA 207):

 

  • Indywidualny program szkolenia” (Individual Training Programme) (Załącznik 1B) wstępnie zaakceptowany przez uczelnię/instytucję przyjmującą (!). Aby uzyskać akceptację "Indywidualnego programu szkolenia" należy skontaktować się z osobą reprezentującą uczelnię partnerską. Dane kontaktowe do uczelni goszczących znajdziecie Państwo tutaj

 

 

 

Kandydat może także złożyć dodatkowe dokumenty aplikacyjne, które zostaną wzięte pod uwagę w procesie kwalifikacji na wyjazdy typu STT. Dokumentami takimi mogą być:

  • zaświadczenie (lub jego skan/kopia) o przeprowadzeniu zajęć/warsztatów/szkoleń w języku obcym,
  • certyfikat/y (lub ich skany/kopie) językowe (np. IELTS, TOEFL, LCCI, itp.).
      

 

   


  

Termin składania aplikacji na wyjazdy w roku akademickim 2013/2014 mija:

 

29 listopada 2013 !!!

 


 
Kryteriami przy ocenie kandydatów ubiegających się o stypendium w ramach programu Erasmus są:

  • ocena „Indywidualnego programu szkolenia” (Individual Training Programme) – możliwość uzyskania 0,5 pkt. za każdy z elementów:

- poprawnie wypełniony formularz,

- szczegółowość programu szkolenia,

- zgodność programu szkolenia z charakterem pracy wykonywanej na uczelni,

- korzyści dla trzech stron zaangażowanych w organizację wyjazdu (pracownika, uczelni macierzystej i instytucji goszczącej) – min. 2 korzyści,

- wstępna akceptacja uczelni goszczącej - warunek konieczny! (dane kontaktowe do uczelni partnerkich);

  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę z WSIiZ (1 pkt.);
  • doświadczenie w prowadzeniu zajęć/warsztatów/szkoleń w języku obcym (1 pkt.);
  • certyfikaty językowe (np. IELTS, TOEFL, LCCI; 1 pkt.).

 

Na zakończenie procesu kwalifikacji pracowników uczelni na wyjazdy typu STT, Komisja ogłasza listę rankingową malejącą oraz listę rezerwową.

 

Od momentu zaakceptowania ostatecznej listy stypendystów przez władze naszej Uczelni, Koordynator Programu Erasmus pomaga w zorganizowaniu wyjazdu zagranicznego każdemu stypendyście. Przy współudziale nauczyciela oraz uczelni/instytucji goszczącej ustalane są szczegóły wyjazdu takie jak końcowy plan pobytu, zakwaterowanie, przejazdy, przelot, itp.

 

Na zakończenie swojego pobytu każdy pracownik otrzyma z uczelni/instytucji goszczącej zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu! Pracownik będzie także mógł włączyć swój zagraniczny wyjazd do arkusza oceny pracowniczej.

 

Po powrocie pracownik zobowiązany jest rozliczyć swoją zagraniczną delegację według zasad przyjętych na naszej Uczelni. Każdy pracownik zobowiązany jest także do wypełnienia ankiety on-line dostępnej na stronie:

 

www.erasmus.org.pl/strefa-pracownika-uczelni/ankieta-stypendysty-erasmusa

 

Wejście do formularzy możliwe jest po zalogowaniu się (Beneficjent otrzyma dane umożliwiające logowanie do systemu ankiet). Przy wyborze ankiety należy zwrócić uwagę na typ wyjazu (STT) oraz rok akademicki, którego wyjazd dotyczył (2013/2014)!

 

 

Na wszelkie inne pytania czy wątpliwości dotyczące możliwości wyjazdu za granicę w ramach Programu Erasmus z przyjemnością odpowiedzi udzieli Państwu koordynator Programu na WSIiZ - Pani Marta Sikorska-Rokita.

 

Dodatkowe informacje na temat Programu Erasmus dostępne są na stronie internetowej Narodowej Agencji  Programu Erasmus: www.erasmus.org.pl 

 

 

 

Strona internetowa współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus LLP.

Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
Projekt strony: Mariusz Hanus i Paweł Król; Redaktor naczelny i administrator: Marta Sikorska-Rokita